پروژه زیر ساخت شبکه و سیستم حفاظتی و تلفن و دوربین کارخانه سنگ یزدانپناه