پروژه زیرساخت شبکه ، سیستم امنیتی و هوشمند سازی برج نگار ونک