پروژه تجهیز و نوسازی سیستم نظارت تصویری کارخانه توسعه و تکمیل بافت آپادانا